Johdon henkilöarvioinnit ja johtamispotentiaali

Johtajan merkitys koko organisaation toimintakyvylle ja kulttuurille on kiistaton. Hän on vastuussa strategian luomisesta ja toteuttamisesta, usein nopeasti muuttuvassa ja karikkoisessa liiketoimintaympäristössä. Johtajien asema organisaation päänä on muuttuvassa työelämässä vain korostumassa, mutta nyt heihin ladataan uudenlaisia odotuksia toimia myös innoittajina ja moraalisina kompasseina. Aiempi johtamiskokemus samankokoisesta organisaatiosta on harvoin riittävä tae onnistumisesta myös seuraavassa toimessa. Entä tilanne, jossa henkilöä ollaan kaavailemassa ensimmäiseen johtajarooliinsa? Kuinka varmistaa, että henkilö edustaa juuri niitä kyvykkyyksiä, joita tehtävässä menestyminen edellyttää?

Lähestymistapamme johtamispotentiaalin todentamiseen ja johdon arviointeihin on monimenetelmäinen. Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa arviointikokonaisuuden, jolla saadaan varmistettua henkilön sopivuus haettavaan tehtävään. Johtajarekrytoinneissa tarvitaan laajasti tietoa henkilön käyttäytymisestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä oman substanssin hyödyntämisestä ja esiintuomisesta näissä tilaisuuksissa.

Johtamispotentiaali selvitetään yhdistelmällä erilaisia harjoituksia, jotka valitaan yhdessä asiakkaan kanssa tuottamaan tietoa organisaation kannalta kriittisistä ominaisuuksista. Yksi olennainen osa-alue on selvittää henkilön riskikäyttäytymisen alueet, sekä tunnistaa mahdollinen narsismi.

Muutama esimerkki käyttäytymistä tarkkailevista valinnaisista harjoituksista:

  • Priorisointiharjoitus, jolla selvitetään henkilön kyvykkyyttä tunnistaa aikapaineessa olennaisimmat ja kiireisimmät tehtävät ja järjestää päivänsä sen mukaisesti.

  • Roolipelit, joissa seurataan henkilön käyttäytymistä esim. asiakastapaamisessa, esimies-alaiskeskustelussa tai johtoryhmän kokouksessa.

  • Business case –harjoitukset, joilla mitataan strategista ajattelua ja esiintymistaitoja.

  • Ryhmäkeskustelut ja –tehtävät, joilla mitataan viestintä-, ryhmätyö- ja fasilitointitaitoja.

Asiantuntijoiden / Keskijohdon henkilöarvioinnit