Suorahaku eli headhunting auttaa löytämään markkinan parhaat osaajat


Mitä tarkoittaa suorahaku? Suorahaku eli headhunting on rekrytoinnin keino, jolla etsitään työntekijää ilman julkista rekrytointi-ilmoittelua. Suorahaku on syntynyt liikkeenjohdon konsultoinnin sivutuotteena, ja sitä käytetään tällä hetkellä etupäässä johdon rekrytointiin.

Aiemmin suorahakua käytettiin tavallisimmin johdon rekrytointiin. Nykyään sitä käytetään yhä enenevässä määrin myös vaativiin asiantuntija- ja keskijohdon rekrytointeihin.  

Näin suorahakuprosessi tyypillisesti etenee: 

  1. Taustatutkijasta ja vastuukonsultista koostuva työpari tai useamman konsultin muodostama suorahakutiimi kartoittaa asiakasyrityksen liiketoiminnan, hakukriteerit, suorahaun kohdemarkkinan sekä toimialan potentiaaliset yritykset.  

  2. Suorahakutiimi etsii avoimeen tehtävään soveltuvat, piilevät ehdokkaat erilaisia tietokantoja ja -lähteitä hyödyntäen ja kartoittaa heidän mielenkiintonsa avoinna    olevaan tehtävään.

  3. Molemminpuolisen kiinnostuksen sekä sopivuuden arvioinnin perusteella suorahakutiimi esittelee sopivimmat kandidaatit rekrytoivalle asiakasyritykselle.                

Perinteinen toimeksiantopohjainen suorahaku on useimmiten hyvin mallinnettu, ja prosessimielessä eri suorahakuyritysten kesken on melko vähän eroavaisuuksia.  

Tärkeimmät erot eri suorahakuyritysten välillä tulevat lähinnä niiden keskittymisessä eri toimialoihin, osaamisalueisiin ja tehtävätasoihin sekä siinä, millaiset menetelmät, teknologiat ja verkostot taustatutkimuskonsulteilla on käytössään.

Eroja eri suorahakuyritysten välillä on myös hinnoittelumalleissa ja henkilöarvioinneissa sekä muissa mahdollisissa lisäpalveluissa.  

Blogi: Miten headhunter toimii?

Minkälaisissa tilanteissa suorahakua kannattaa käyttää?  

Suorahakua käytetään tyypillisesti vastaamaan erilaisiin rekrytoinnin haasteisiin  organisaatiossa. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi: 

  • Organisaation murrosvaihe Suorahaku vastaa tilanteeseen, jossa tarvitaan sparrausta, konsultointia ja näkemystä siitä, minkälaisella valintaprosessilla ja henkilövalinnalla strategiaa, liiketoimintaa ja tavoitteita voi parhaiten viedä eteenpäin. 

  • Aikaa ja kapasiteettia vievä valintaprosessi. Suorahaku vastaa tilanteeseen, jossa organisaatiolla itsellään ei ole aikaa tai osaamiseen liittyvää resurssia rekrytoinnin hoitamiseen, ja kun halutaan laajentaa rekrytoinnin piiriin saatavat potentiaaliset ehdokkaat koko löydettävissä olevalle osaajamarkkinalle.  

  • Luottamus- tai hygieniasyistä haastava rekrytointitilanne. Aina avoimesta tehtävästä ei voida ilmoitella julkisesti. 

  • Yritys ei kykene löytämään profiiliin sopivaa hakijaa omin voimin. On tilanteita, jolloin sopivan hakijan löytäminen on lähes mahdotonta yrityksen omien resurssien tai avoimen ilmoittelun keinoin. Tällöin suorahaun ulkoistaminen osaajan löytämiseksi voi osoittautua ainoaksi vaihtoehdoksi löytää sopiva osaaja. 

Blogi: Tutustu muistilistaan johdon suorahakuprosessin tueksi 

Koska suorahaku ulottuu nykypäivänä yhä enemmän myös asiantuntijarooleihin, ovat tilanteet myös näiden esimerkkien välimaastossa yleistyneet.  

Hakuprofiilin ABC 

Suorahaun avulla etsittävän osaajan hakuprofiilin määrittely lähtee tyypillisesti liikkeelle organisaation nykytilan ja tulevaisuuden kuvan hahmottamisesta. Jotta rekrytointi olisi mahdollisimman onnistunut, on ensin pohdittava, minkälaisia tavoitteita organisaatiolla on ja mikä haettavan henkilön rooli näissä muutoksissa tai niiden johtamisessa on.

Näiden pohdintojen lisäksi suorahaussa on tärkeää ottaa huomioon, millaisilta toimialoilta, osaamisalueilta ja organisaatioista tarvittavaa osaamista uskotaan löytyvän. Tämän jälkeen voidaan edetä haettavan henkilön profiilin määrittelyyn: minkälaisia kompetensseja ja persoonallisuuden piirteitä etsitään?

Mitä paremmin hakuprofiilin määrittely tehdään, sitä varmemmin vältetään kalliit virherekrytoinnit. Profiilia määriteltäessä kannattaa myös punnita huolella, onko haluttu osaamisprofiili realistinen.  

Hybridihaku yhdistää suorahaun ja ilmoitteluhaun parhaat puolet 

Hybridihaku on termi, jota käytetään organisaation nimellä tai anonyymisti tapahtuvan ilmoitteluhaun ja ”kevyemmän” suorahaun yhdistelmästä.  

Hybridihakua voidaan käyttää silloin kun tiedetään, että tehtävään soveltuvia profiileja on markkinassa rajallinen määrä. Hybridihaulla voidaan myös tunnistaa paras mahdollinen markkinasta löydettävissä oleva osaaja, sekä tavoittaa sellaiset ehdokkaat, joita työpaikkailmoituksella ei tavoiteta.  ​